Polityka prywatności - Kurs OLZON

KURS PSYCHOTERAPII OLZON
126524467
Przejdź do treści
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą pod adresem: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002, tel.: 12 65 24 347, adres e-mail: biuro@babinski.pl, dalej jako: „Szpital Babińskiego”.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Szpital Babińskiego wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@babinski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala Babińskiego, wskazany w pkt 1.

3. Cele przetwarzania danych osobowych.
Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji uczestników kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu zerowego określane dalej jako: „Kurs”;
b) przeprowadzenia Kursu;
c) realizacji prawnych obowiązków ciążących na Szpitalu Babińskiego, jako organizatorze Kursu.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy danych osobowych pozyskanych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników Kursu;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób zakwalifikowanych przez Szpital Babińskiego do udziału w Kursie.
5. Udostępnianie danych osobowych.
Szpital Babińskiego może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Szpitala Babińskiego w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. kadra dydaktyczna Kursu,
b) podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szpital Babińskiego przez okres:
a) prowadzenia rekrutacji uczestników Kursu – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz niezakwalifikowanych do Kursu;
b) realizacji Kursu – dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu SPU.
Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  obowiązujący w Szpitalu Babińskiego okres przechowywania dokumentacji dotyczącej Kursu wynoszący 50 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, co oznacza, że niepodanie Panią/Pana tych danych będzie skutkowało brakiem rozpoznania przez Szpital Babińskiego Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Kursie.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Adres
30-393 Kraków
ul. J. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524467
Email
kurs.psychoterapii@babinski.pl
polityka prywatności | RODO
Wróć do spisu treści